Vznik obory „Obelisk“

Území, které se rozkládá na katastru třech obcí Lednice, Podivín a Rakvice a je zvětší části obklopeno řekou Dyje a říčkou Trkmankou, bylo v letech 1999 – 2000 územím nikoho. Postupně se stávalo smetištěm, kdy sem každý z přilehlých obcí odvážel vyřazené spotřebiče (pračky, ledničky, sporáky atd.), kočárky, oblečení, pneumatiky a zbytky ze staveb.


Obora ObeliskObora Obelisk

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1999 jsem dostal nabídnuto od některých občanů z Lednice možnost odkoupení několik hektarů pozemků a restitučních nároků za cca 1 mil. Kč. Tento fakt, ale i můj vztah k přírodě, napomohli k tomu, že jsem začal v tomto území se svými aktivitami. 

Nejprve bylo nutné vyvézt nepořádek, který se zde za několik let nanesl a také začít s výsadbou alejí a solitérů. Odpadků jsme z tohoto území odvezli několik desítek kontejnerů, což bylo neuvěřitelné. Neuvěřitelné však bylo i to, že odpadky sem občané i dále vyváželi, což nebylo možné uhlídat a zabránit tomu. Byl to boj s „větrnými mlýny “ kdy za víkend bylo vyvezeno např. u Nového jezera 12 ks pneumatik a půl pytle lahví od piva, vína, tvrdého alkoholu a také odpadků, které zůstaly od jídla. U Podivína zase někdo vyvezl traktorem plnou vlečku domovního odpadu (asi dělal pořádek). Při výsadbě alejí vydržely stromy pouhé 3 týdny a poté je někdo odcizil. Začal jsem přemýšlet o tom, jak toto území od nájezdů vandalů a lidí, kteří si ho spletli se smetištěm, ochránit. Jako nejvhodnější varianta se jevila obora, což je jediný způsob, jak toto území v rámci zákona oplotit.

V roce 2002, kdy jsem hodlal toto území oplotit, jsem tedy podal žádost na uznání obory. Poté nastal odpor některých rádoby ochránců přírody, myslivců z Rakvic a od starosty města Podivína. Vůbec jim nevadil nepořádek, ale to, že to někdo chtěl uklidit. Svou žádost jsem tedy stáhnul a vypracoval studii vývoje tohoto území v průběhu budoucích 10 let, kdy hodlám toto území uvést z části do původního stavu před regulací Dyje a před 2. světovou válkou. K této studii jsem využil několik map ze 17. – 18. století a vyhodnotil nejlepší variantu, ke které se můžu dopracovat s nižšími náklady. Část území naopak ještě přeměnit na větší rozmanitost, tedy přeměnit ornou půdu na louky, lesní porosty, mokřady a v tůně. Staré zničené meandry odbahnit a dosadit aleje a solitérní dřeviny tak, aby se celé území zase navrátilo do typické lužní krajiny. Tento záměr jsem přednesl 16. 8. 2003 na besedě v prostorách lednického zámku, kde byli zúčastněni zástupci památkářů, ochrany přírody, představitelé obcí, vysokých škol atd., kteří se vyjádřili, že projekt obory, ale i všechny budoucí úpravy, které se zde budou dělat, je velmi dobře a všestranně připravený a v žádném případě nenaruší zájmy ochrany přírody v tomto cenném lednicko-valtickém areálu, ale naopak, že se tímto zvýší jeho atraktivita.

Situace, která pak následovala při povolování výstavby obory, této shodě nenasvědčovala. Stále byl tento projekt napadán jak politickými představiteli tak i některými „ochránci přírody“, kteří si před svým prahem neumí zamést a rádi koukají jiným do talíře a už vůbec neumí pochopit, že někdo dokáže ze svých peněz investovat do ochrany území a přírody desítky milionů Kč.

I přes všechny problémy práce v tomto území pokračovaly jak z odbahňování meandrů, výsadbou lesních porostů, vytvoření tůní a mokřadů a v roce 2005 zde bylo postaveno po vydání státního povolení s nabytím právní moci oplocení.

I když byla obora s chovem jelení, daňčí a srnčí zvěře uznána až v únoru 2009, zvěř se zde již zdárně rozmnožuje a můžu říci, že chovaná jelení zvěř v této oboře patří mezi nejlepší v ČR. Jako taková třešnička na dortu mimo velkého množství ptačích druhů, obojživelníků a rostlin zde také každoročně hnízdí a vyvádí mláďata orel královský. Tyto mláďata od roku 2012 (kdy se narodila tři mláďata a o rok později dvě) také kroužkujeme.

V roce 2013 v podzimních dnech budou vysazovány solitérní stromy a keře. Jen vzrostlých stromů bude vysazeno 560 ks. Práce v tomto území však i nadále bude dost. Nejde v průběhu deseti let změnit to, co se zde za 30 let intenzivního socialistického zemědělství napáchalo.

Obory jsou stavěny z různých důvodů, ať je to z důvodu rychlého přísunu kvalitní potraviny nebo z reprezentačních či výzkumných důvodů, tato obora by měla mít funkci především ochrany přírody a tvorby krajiny. Že zde bude dále prováděn i různý výzkum na zvěři, loukách, tůních a dalších objektech je pravděpodobné, protože k tomu dochází i dnes. Jednotlivé poznatky budu každoročně předkládat na naše stránky.

Ing. František Fabičovic