Krajinné úpravy budoucí obory v sobě zahrnuji zvyšování podílu luk na úkor orné půdy, částečné zalesňováni a doplňováni krajiny solitérními stromy a skupinami a v neposlední řadě také případné zavodněni vybraných mokřadů (bývalých slepých ramen Dyje). Tyto zásahy povedou ke zvyšování biodiverzity území, rozmanitosti biotopů a větší ekologické stabilitě území.

V projektu se počítá se 158 ha lesa (v současnosti 78 ha), 44 ha lučních porostů (v současnosti 9 ha), 176 ha orné půdy (v současnosti 292 ha), vodní plochy vzrostou na 45 ha (v současnosti 7,5 ha) revitalizací zazemněných ramen a meandrů. Ostatní plochy o rozloze 15,5 ha se mění na 7,8 ha.

 • Převod orné půdy na louku:

  Velkou Částí úprav krajiny v navrhované oboře bude přeměna orné půdy na louky. Důvodem je jednak zvýšení biodiversity území, dále větší úživnost pro chovanou zvěř a v neposlední řadě také estetická kritéria.
 • Převod ruderalizovaných ploch na les:

  Značná část ploch, které byly v minulosti ornou půdou a byly ponechány bez jakékoliv péče, postupně podléhá tlaku ruderálních rostlin. Tam, kde není plocha atakována rákosem, je možné navrhnout její zalesnění. Zalesněním dojde ke zvýšení prostorové diversity území, což bude přínosné především pro chovanou zvěř, ale i pro ostatní živočichy v dané lokalitě.
 • Převod orné půdy na les:

  V rámci krajinných úprav jsou navrženy plochy orné půdy vhodné k zalesnění. Tento zásah povede k žádoucímu zvýšení podílu lesních porostů v oboře a zároveň k vytvoření přirozené bariéry chránící vnitřní území obory.
 • Revitalizace starých ramen:

  V současnosti dochází k přirozenému zazemňování bývalých ramen řeky Dyje, voda se zde objevuje periodicky ve vlhčích obdobích na jaře a na podzim. Ramena jsou doprovázena soliterami a skupinami vrb a bylinnou vegetací typickou pro tento biotop. Některé části ramen jsou zarostlé také keřovými skupinami. Pro revitalizaci je navržen systém ramen za Obeliskem. Půjde o jejich nezbytně nutné prohloubení s tím, že nesmí být poškozeny stávající porosty vrb. Do prohloubených ramen bude napuštěna voda z vodního kanálu procházejícího těsně kolem systému ramen. Kanál je během roku trvale zásoben vodou a umožňuje i dlouhodobé zásobování ramen.
 • Luční porost - doplnění solitér a skupin:

  Vybrané luční porosty, převážně nově zakládané, ale i některé stávající, budou doplněny skupinami stromů a solitérními stromy a keři v rámci prostorové a druhové diverzifikace lokality.